English
Español
Français

VISAS

Por favor, asegúrese de ter un pasaporte válido e, para certos países, obter un visado. Ditos documentos deben ser válidos 6 meses despois de la data da viaxe. 

En caso de necesitar unha carta de invitación, por favor contacte con infocongress2016@pengalicia.gal

Para máis información e requisitos para entrar en España, pode consultar a páxina web do Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España:

GALEGO

CASTELÁN

INGLÉS

FRANCÉS

Contenido más reciente en: